Workshopy, vzdelávanie a výcvik

Najbližšie akcie

2024: Krátkodobý výcvik v individuálnej schématerapii

Účastníci výcviku získajú teoretický a praktický základ pre vykonávanie individuálnej schématerapie. Výcvik pozostáva zo 72 hodín, z toho 20 hodín sebaskúsenosti. 

Teoretická časť výcviku zahŕňa oboznámenie sa s teóriou schématerapie, vysvetlenie jednotlivých módov, schém, jadrových potrieb a konceptu limitovaného znovurodičovstva. Účastníci sa naučia aplikovať kognitívne, experienciálne, behaviorálne a imaginačné techniky schématerapie.

Výcvik je zameraný terapiu porúch osobnosti, komplexnej traumy, posttraumatickej stresovej poruchy, depresie, chronických psychických porúch a prácu s náročnými pacientami. 

Praktická a sebaskúsenostná časť výcviku zahŕňa nácvik jednotlivých techník pod supervíziou. 

Absolventi výcviku budú schopní samostatne vykonávať individuálnu schématerapiu.

Lektori výcviku: členovia Slovenského inštitútu schématerapie. 

Program výcviku je schválený a akreditovaný Medzinárodnou spoločnosťou pre schématerapiu (ISST) a je akreditovaný na ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci sústavného vzdelávania.

Cena: 390 EUR za jeden modul

Termín I. modulu:  17. – 20.4. 2024 

Termín II. modulu: 18. – 21.9. 2024

Termín III. modulu: 15. – 18.1.2025

Po absolvovaní je možné požiadať o dotáciu z Plánu obnovy na preplatenie výcviku (bližšie informácie poskytneme na požiadanie).

Miesto konania: Demänovská dolina, okres Liptovský Mikuláš

Pripravujeme

Organizujeme workshopy, vzdelávanie a výcvik v schématerapii. Sledujte stránku Slovenského inštitútu schématerapie alebo sa prihláste do nášho newslettera, aby vám neušli nové informácie o vzdelávaní.

Pre koho sú určené naše vzdelávacie akcie?

 
Naše výcviky sú primárne určené pre odborníkov z praxe, ktorí chcú získať poznatky o schématerapii a naučiť sa techniky a konkrétne postupy, ako ďalej pracovať so svojimi klientmi. Pre účasť vo výcviku nie je potrebné byť certifikovaným psychoterapeutom s ukončenou CPČ v psychoterapii.
Na vzdelávanie sa môže prihlásiť:
 – frekventanti akýchkoľvek psychoterapeutických výcvikov
 – kolegovia s už ukončeným psychoterapeutickým výcvikom 
 – akýkoľvek ďalší odborníci z radov psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a príbuzných profesií, ktorí sa zaujímajú o schématerapiu. 
 
Ak si nie ste istí, či je toto vzdelávanie pre Vás, pokojne nám napíšte mail na: institutschematerapie@gmail.com
 

Čo získam, keď skončím váš výcvik?

  
Každý z frekventantov dostane certifikát o účasti, základy z teórie a osvojí si praktické postupy a techniky práce v tej konkrétnej oblasti (skupinová, individuálna schématerapia alebo schématerapia detí a adolescentov…). Súčasťou výcviku sú aj seba-skúsenostné cvičenia konkrétnych techník. Tieto poznatky budú môcť účastníci implemetovať do svojej praxe. 
 
Cieľom vzdelávania je, aby každý účastník bol schopný samostatne pracovať so svojim klientom v rámci schématerapie 
 
Je možné získať medzinárodne uznávaný certifikát v schématerapii, ktorý vydáva Medzinárodná spoločnosť schématerapie ISST. Len tí účastníci, ktorí splnia podmienky stanovené ISST a získajú certifikát, budú môcť používať označenie schématerapeut
 
Absolventi výcviku budú môcť využívať techniky a postupy schématerapie vo svojej praxi tak, ako ich k tomu oprávňuje ich vzdelanie a kvalifikácia.
 

Chcem medzinárodný certifikát. Aké sú podmienky?

 
1. je potrebné mať povolenie na vykonávanie psychoterapie na Slovensku alebo minimálne byť v procese získania povolenia (t.z. zaradený v CPČ v psychoterapii), 
 
2. je nutné absolvovať výcvik s certifikovaným trénerom ISST, 
3. ďalším krokom je vyplnenie prihlášky (je možné urobiť na výcviku), 
4. splnenie podmienok ako sú uvádzané na stránke ISST  tu (stránka je v angličtine). Tieto podmienky sa týkajú najmä minimálneho  počtu výukových hodín, supervíznych hodín, sedení s pacientom atď. a záverečného hodnotenia sedenia s reálnym pacientom  (prezentované formou videa).

Ak chcete prísť na workshopy pripravení, môžete si načítať základné informácie o schématerapii: