Módy v schématerapii

Módy sú v schématerapii dôležitý pojem. Podľa Younga (1994) sú to isté emočné stavy, myšlienky či prejavy správania, ktorú sú viac alebo menej adaptívne. Objavujú sa pri aktivácii maladaptívnych schém a rôznym spôsobom sa striedajú, často sa objavujú v reakcii na iný mód a môžu sa viackrát vracať. Často si pacienti ich striedanie ani neuvedomujú.

Aké módy v schématerapii poznáme ?

Detské módy

Zranené dieťa (z angl. Vulnerable Child) je opustené, zneužívané, deprivované alebo odmietané. Človek sa vtedy cíti smutný, úzkostný, nešťastný, nedokáže získať ochranu, alebo naplniť svoje potreby. Je zranený.

Nahnevané dieťa (z angl. Angry Child) sa hnevá, lebo neboli naplnené jeho detské potreby. Koná impulzívne a vyjadruje svoj hnev nevhodne. Môže kritizovať, či urážať a niekedy prejde až do Rozzúreného dieťaťa (z angl. Enraged Child), kedy človek stráca kontrolu nad svojim hnevom.

Impulzívne dieťa  (z angl. Impulsive Child) prežíva silné emócie, jedná podľa svojich potrieb, ktoré sa prirodzene menia a to bez ohľadu na dôsledky. Aj keď to je človeku nakoniec ľúto, že sa takto správal, keď sa mu nabudúce aktivuje schéma, pravdepodobne to urobí znova. Niekedy sa Impulzívne dieťa zamieňa za Rozmaznané dieťa, ktoré však necíti ľútosť nad svojimi činmi.

Šťastné dieťa (z angl. Happy child) naplňuje svoje jadrové emocionálne potreby. Je hravé, spontánne, tvorivé, otvorené a zvedavé. Cíti sa prijaté a milované, je uvoľnené a dôveruje ľuďom okolo. Tento mód sa v terapii snažíme podporiť, ale nie je vhodné, aby v ňom pacient bol dlhodobo (Jacob, Genderen, Seebauer, 2015).

Základné dysfunkčné rodičovské módy

Označenie rodičovské módy je pôvodný pojem Jeffreyho Younga (1994). V poslednej dobe sa preferuje označenie kritické módy, pretože nie všetky kritické myšlienky, ktoré pacientom znejú v hlave majú pôvod u rodičov a niekedy je lepšie oddeliť tieto myšlienky od postavy rodiča.

Požadujúci rodič / kritický mód (z angl. Demanding Parent / Critic mode) je kritický hlas pacienta, ktorý kladie na človeka vysoké nároky. Požaduje úspech v škole alebo práci („Musím sa viac snažiť. Neurobil/a som dosť. Musím byť najlepší/ia. Nesmiem sa flákať. Nič nerobím. Toto by zvládol každý idiot lepšie.“). Stále núti svoje vnútorné dieťa k vyšším a dokonalejším štandardom. Kritizuje neúspech a požaduje lepší a lepší výkon. Ak sa požiadavky nenaplnia, vzniká pocit zlyhania.

Vinu navodzujúci rodič / kritický mód (z angl. Guilt-inducing Parent / Critic mode) je kritický hlas, ktorý navodzuje pocity viny. Hovorí, že človek je zodpovedný za pocity ostatných („Mal/a som sa o nich postarať. To, čo sa stalo, je moja vina. Ja som zodpovedný/á za ich šťastie. Je to len a len moja chyba.“).

Trestajúci rodič / kritický mód (z angl. Punitive Parent / Critic mode) trestá niektoré z detských módov v sebe. Používa výčitky, značkovanie a vysvetľuje, že dieťa je zlé. Znehodnocuje ho, devalvuje a ponižuje („Vždy všetko pokašlem. Som úplne neschopný ako vždy. Nikdy som nič neurobil poriadne. Som idiot a hlupák. Magor. Zaslúžil by som si jednu po papuli.“) (Jacob, Genderen, Seebauer, 2015).

Zdravé dospelé módy

Láskavý rodič (z angl. Parent) vzniká zvnútornením dobrých, tolerantných, láskavých a múdrych ľudí. Dokáže sa vľúdne a láskavo prihovoriť k Zranenému dieťaťu. Pomáha prijať chyby a nedostatky, svoje aj druhých. Je žiadúce podporovať tento mód v terapii.

Zdravý dospelý (z angl. Healthy adult) sa stará o naše vlastné módy láskavým spôsobom. Dokáže primerane a vhodne napĺňať naše vnútorné potreby, uvedomuje si naše schémy, módy a automatické reakcie a dokáže odpovedať zdravým a primeraným spôsobom. Realisticky posudzuje situácie, seba aj druhých. Manažuje automatické reakcie a vníma svoje pocity aj pocity ostatných a dokáže nájsť rovnováhu medzi potrebami svojimi a druhých. Preberá zodpovednosť a rieši záväzky. Tento mód sa snažíme v terapii podporiť (Jacob, Genderen, Seebauer, 2015).

Základné dysfunkčné maladaptívne módy

Ochotný kapitulátor (z angl. Compliant surrender) je typický pre zvládací štýl prijatia. Človek sa stáva pasívnym, bezmocným dieťaťom, ktoré musí poslúchať a robiť to, čo predtým, keď bolo naozaj malé. Človek vtedy robí aj to, čo nechce a súhlasí so želaniami ostatných, aj keď mu to neprináša uspokojenie či radosť.

Odťažitý ochranca (z angl. Detached Protector) je štýl vyhnutia sa. Človek sa v tomto móde oddelí od svojho emočného prežívania, môže užiť návykovú látku, vyhne sa ľuďom, alebo sa inak seba-stimuluje.  Cieľom je odpojiť sa od prežívania vyplývajúceho z nenaplnenej potreby.

Hyperkompenzátor (z angl. Hypercompensator) súťaží, bojuje s ostatnými. Stále niečo dokazuje sebe a okoliu. Prezentuje sa ako niekto skvelý. Môže byť voči druhým podozrievavý, alebo sa snaží všetko kontrolovať. Chce byť stále v centre pozornosti, alebo je prehnane agresívny. Snaží sa manipulovať (Jacob, Genderen, Seebauer, 2015).

Mgr. Michaela Chupáčová

Ak sa chcete dozvedieť viac o princípe maladaptívnych zvládacích štýloch pokračujte na: Maladaptívne zvládacie štýly

Alebo pokračujte na: Základy práce

Literatúra

Jacob, G., van Genderen, H., Seebauer, L. 2015. Breaking Negative Thinking Patterns : A Schema Therapy Self-Help and Support Book. Chichester : Wiley & Sons.

Young, J. E. 1994. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota : Proffesional Resource Exchange.