Stanovy Slovenského inštitútu schématerapie

Článok 1 – Názov a sídlo

 1.1 Názov občianskeho združenia je Slovenský inštitút schématerapie

1.2 Sídlo občianskeho združenia je Garbiarska 3948/8, Liptovský Mikuláš, 03101

Článok 2 – Ciele

 2.1 Cieľom združenia je:

 1. a) uspokojovať a rozvíjať záujmy a potreby občanov v oblasti schématerapie prostredníctvom vedeckej, vzdelávacej, konzultačnej, tréningovej, školiacej a supervíznej činnosti a jej organizovaním,
 2. b) umožňovať špecializovaný výcvik psychoterapeutov, ktorí si chcú osvojiť filozofiu, metodológiu a prax schématerapie vo svojej profesionálnej činnosti,
 3. c) zaisťovať certifikačné skúšky vedúce k udeleniu „ Diplomu v schématerapii“,
 4. d) udržiavať najvyšší štandard v praxi psychoterapie z hľadiska odbornej kompetencie, profesnej etiky a z hľadiska psychoterapie založenej na dôkazoch,
 5. e) podporovať záujem a výskum v oblasti teoreticko-praktickej aplikácie schématerapie v psychoterapii, vzdelávaní, poradenstve, osobnom rozvoji a raste,
 6. f) rozvíjať spoluprácu s medzinárodnými organizáciami za účelom dosiahnutia hore uvedených cieľov,
 7. g) združovať občanov so záujmom o schématerapiu ako o vedecký prístup s praktickou aplikáciou. Nejedná sa o profesijné, náboženské, politické združenie alebo združenie s cieľom zárobkovej činnosti. Termín „schématerapia“ neoznačuje profesiu a poslaním združenia nie je zabezpečovať riadny výkon povolaní svojich členov.

 

Článok 3 – Členstvo

 3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je plnoletá, súhlasí so stanovami združenia,  splní príslušné požiadavky, vyplní a podá písomnú prihlášku a zaplatí stanovený členský poplatok.

3.2 Členstvo v združení neoprávňuje k oficiálnemu používania označenia schématerapeut.

3.3. Občan sa môže stať:

 1. a) riadnym členom združenia v prípade, že ide o vysokoškolsky vzdelaného lekára, psychológa, liečebného a špeciálneho pedagóga, sociálneho pracovníka. Pri inom východiskovom vzdelaní bude Rada združenia individuálne posudzovať riadne členstvo takéhoto uchádzača,
 2. b) mimoriadnym členom združenia v prípade, že sa jedná o študenta medicíny, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce. Mimoriadne členstvo sa po predložení potvrdenia o ukončení štúdia automaticky mení na riadne členstvo, pokiaľ so strany člena nie je požadované ukončenie,
 3. c) čestným členom združenia v prípade, že sa zvlášť zaslúžil o rozvoj schématerapie na Slovensku a za podmienky, že ho navrhne riadny člen združenia a schváli Rada združenia.

3.4. členstvo je výberové a o prijatí uchádzačov rozhoduje Rada združenia väčšinou hlasov. Uchádzač o prijatie sa môže odmietnuť bez udania dôvodu.

3.5. každý člen združenia ma právo:

 1. a) podieľať sa na činnosti združenia,
 2. b) využívať všetky výhody spojené s členstvom v Slovenskom inštitúte schématerapie,
 3. c) voliť a byť zvolený do orgánov združenia (platí len v prípade riadnych členov),
 4. d) byť informovaný o činnosti, rozhodnutiach a uzneseniach združenia,
 5. e) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať stanovisko,
 6. f) nahliadnuť do záznamov, zápisníc a bežnej agendy združenia,
 7. g) byť prítomný na zasadnutiach a rokovaniach, na ktorých sa prejednáva jeho činnosť v združení.

3.6. členovia združenia majú povinnosti:

 1. a) dodržiavať stanovy združenia, prijaté uznesenia a rozhodnutia, etický kódex,
 2. b) pomáhať pri napĺňaní cieľov združenia a podieľať sa na jeho práci podľa svojich možností, zručností a vedomostí,
 3. c) podľa svojho svedomia, zručností a vedomostí pomáhať orgánom združenia,
 4. d) chrániť majetok, záujmy, informačné fondy, know-how a výhody plynúce z členstva pred zneužitím,
 5. e) uhradiť členský príspevok pri prihlásení sa za člena združenia a následne v každom kalendárnom roku, pokiaľ nie je určené inak,
 6. f) zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia,
 7. g) dostaviť sa na zasadnutie Rady, alebo určené miesto, ak bol vyzvaný členom rady, predsedom, alebo jeho zástupcom.

3.7. Zánik členstva v združení sa môže uskutočniť:

 1. a) vystúpením člena (členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí Valného zhromaždenia). V takomto prípade je každý riadny a mimoriadny člen povinný zaplatiť členský príspevok za prebiehajúci kalendárny rok.
 2. b) úmrtím fyzickej osoby,
 3. c) zánikom združenia,
 4. d) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 5. e) vyškrtnutím z dôvodu nezaplatenia členského príspevku do mesiaca po predchádzajúcom 2. písomnom alebo emailovom upozornení,
 6. f) vylúčením Radou zo združenia v prípade hrubého alebo opätovného porušenia členských povinností, poškodenia vážnosti združenia, alebo z iných dôvodov. Voči takému vylúčeniu sa môže člen odvolať na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodne jednoduchou väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní.
 7. g) zánikom členstva v Slovenskom inštitúte schématerapie nevzniká občanovi právny nárok na majetok združenia, jeho časť alebo finančnú náhradu.

 

Článok 4 – Orgány združenia

 4.1 orgány združenia sú Valné zhromaždenie (najvyšší orgán), Rada združenia (výkonný orgán),  predseda združenia (štatutárny orgán), Revízna komisia (revízny orgán).

4.2 Valné zhromaždenie je najvyšším uznášajúcim a rozhodovacím orgánom združenia. Je tvorené zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov. Valné zhromaždenie:

 1. a) rozhoduje o vzniku, zániku združenia jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 2. b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 3. c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 4. d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 5. e) schvaľuje výšku členských príspevkov,
 6. f) volí a odvoláva členov Rady združenia, predsedu združenia z členov Rady združenia a členov Revíznej komisie, príp. revízneho predsedu,
 7. g) prijíma uznesenie Valného zhromaždenia, ktoré je záväzným dokumentom pre obdobie medzi Valnými zhromaždeniami. Tento dokument sú povinní rešpektovať všetci členovia združenia.

4.3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov alebo ak je prítomný akýkoľvek počet členov s hlasovacím právom, pokiaľ o zasadnutí boli informovaní prostredníctvom pozvánky (písomnej alebo emailovej) najmenej 14 dní pred zasadnutím Valného zhromaždenia (zároveň platí výnimka podľa 7.5 týchto stanov).

4.4. Rada združenia je výkonný orgán, ktorého činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Jej členovia (v počte 3-7) sú volení spomedzi riadnych členov združenia na volebné obdobie 2 roky. Počet členov Rady združenia schvaľuje Valné zhromaždenie pred ich voľbou. Rada združenia:

 1. a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, v zmysle platných stanov a uznesení prijatých Valným zhromaždením po hospodárskej, administratívnej aj odbornej stránke,
 2. b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
 3. c) rozhoduje o spôsobe zabezpečenia činností združenia, o pracovnej náplni týchto činností a o spôsobe ich odmeňovania,
 4. d) uzatvára hospodárske zmluvy a dohody so spolupracujúcimi subjektami,
 5. e) organizuje podnikateľskú a inú činnosť za účelom získania vlastných finančných prostriedkov a zdrojov, potrebných pre činnosť združenia,
 6. f) predkladá Valnému zhromaždeniu návrh finančného rozpočtu a výšky členských príspevkov,
 7. g) rozhoduje o prijatí uchádzačov o členstvo v združení za riadneho alebo mimoriadneho člena a rozhoduje o návrhoch na čestných členov,
 8. h) vytvára si pomocné orgány potrebné k riešeniu majetkových, hospodárskych, odborných a iných problémov, ktoré nie je možné vyriešiť zaužívaným spôsobom,
 9. g) je uznášania schopná, ak sú prítomné aspoň 2/3 členov Rady,
 10. ch) nemá právo zasahovať do rozhodnutí revíznej komisie a ovplyvňovať jej činnosť,

4.5 predseda združenia je volený spomedzi členov Rady združenia na Valnom zhromaždení na funkčné obdobie dva roky v tajnom hlasovaní.

4.7. predseda združenia zastupuje združenie ako štatutárny zástupca. V prípade potreby má Rada združenia právo poveriť konať, rokovať a zastupovať záujmy združenia aj ďalšie osoby, avšak len na dobu určitú.

4.8. predseda združenia koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

4.9. predseda združenia môže určiť z členov Rady združenia podpredsedu ako svojho zástupcu.

4.10 Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Člen/členovia Revíznej komisie sú volení z riadnych členov. Na čelo Revíznej komisie môže byť zvolený revízny predseda tajným hlasovaním.

4.11. členstvo v Revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom alebo funkciou v iných orgánoch združenia (trvalých alebo dočasných). Členovia Revíznej komisie nesmú vstupovať do hospodársky-právnych vzťahov v združení bez súhlasu Valného zhromaždenia.

4.12 počet členov Revíznej komisie schvaľuje Valné zhromaždenie pred ich voľbou.

4.13 Revízna komisia:

 1. a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 2. b) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 

Článok 5 – Zásady hospodárenia

 5.1 hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

5.2 združenie hospodári s hnuteľným, nehnuteľným a duševným majetkom nadobudnutým počas existencie združenia a to v súlade s všeobecne platnými predpismi a stanovami.

5.3. zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.

5.4 v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecnými predpismi a stanovami za podmienok stanovených hospodárskymi zmluvami uzatvorenými medzi Slovenským inštitútom Schématerapie a príslušnými právnickými osobami.

5.5 výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia (napr. formou budovania informačných fondov, materiálneho vybavenia, na pokrytie prevádzkových nákladov, na investície a honorovanie prác vykonaných v prospech Slovenského inštitútu Schématerapie atď.).

 

Článok 6 – Zánik združenia

 6.1 Slovenský inštitút schématerapie zaniká:

 1. a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 2. b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
 3. c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

6.2 o zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie tajným hlasovaním.

6.3 návrh na dobrovoľný zánik združenie môže Rade združenia podať ktorýkoľvek člen a je prejednaný na najbližšom Valnom zhromaždení.

6.4 Pri likvidácií združenia sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka. Likvidáciu majetku pri zániku združenia vykonáva likvidátor, ktorého volí Valné zhromaždenie a menuje Rada združenia. Likvidátor:

 1. a) najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia,
 2. b) má povinnosť naštudovať si zákonné povinnosti pri likvidácií občianskeho združenia podľa platnej legislatívy,
 3. c) má povinnosť oznámiť zánik združenia do 15-tich dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, pokiaľ platným zákonom nie je určené inak.

 

Článok 7 – Hlasovací poriadok

 7.1 hlasovanie na Valnom zhromaždení a zasadnutí Rady združení sa vykonáva pomocou zdvihnutia ruky, pričom treba výslovne zisťovať počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania,

7.2 prijaté rozhodnutie na zasadnutí alebo rokovaní je platné, ak o nich rozhodla nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasovacím právom,

7.3. pokiaľ nie je možné prijať rozhodnutie z dôvodu rovnosti hlasov, vyhlási predsedajúci druhé kolo hlasovania. Ak ani v tom prípade nedôjde k získaniu nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasov, rozhodne o hlasovaní Rada združenia alebo predseda združenia.

7.4. voľby predsedu združenia, revízneho predsedu, hlasovanie o odvolaní člena proti vylúčeniu a hlasovanie o zániku združenia sú tajné a sú povinní hlasovať všetci prítomní členovia združenia s hlasovacím právom. Zdržať sa hlasovania v týchto prípadoch nie je prípustné.

7.5. hlasovanie o zániku združenia (podľa článku 6.1) je možné len v prípade, že sú prítomné aspoň dve tretiny členov s hlasovacím právom.

 

Článok 8 – Záverečné ustanovenia

 8.1 tieto stanovy schváli najbližšie Valné zhromaždenie a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie. Ich výklad vykonáva Rada združenia.

8.2 členovia prípravného výboru sa stávajú členmi Slovenského inštitútu schématerapie dňom vzniku združenia.