História schématerapie a jej vzniku

História schématerapie sa začala písať koncom 20. storočia. Schématerapia integruje teóriu a postupy kognitívnej,  behaviorálnej, psychodynamickej, gestalt terapie a teórie vzťahovej väzby. Vytvára tak komplexný psychoterapeutický prístup.

Jej počiatky sa zrodili v Centre pre kognitívnu terapiu v Pensylvánii, kde spoločne s kolegami pracoval aj Jeffrey E. Young. Pri svojej práci sa často dostával do kontaktu s pacientmi, ktorí mali také dlhotrvajúce a perzistentné vzorce správania, myslenia a emočného prežívania, že u nich nefungoval štandardný postup liečby. Mnohí trpeli nejakou formou poruchy osobnosti. Young a jeho kolegovia si uvedomovali, že je potrebné začať s týmito pacientmi pracovať iným spôsobom a že kľúč k ich úspešnej liečbe môže byť v zmene týchto hlboko zakorenených vzorcov – ich schém  (Šlepecký et al., 2018).

Počas 80-tych rokov sa postupne zrodil psychoterapeutický prístup, ktorý bol zacielený primárne na poruchy osobnosti a dostal názov schématerapia (z angl. schematherapy) (Young, 1994).

Young (1994) sa vo svojom prístupe opieral o kognitívno behaviorálnu terapiu, ktorú obohatil o poznatky z konštruktivizmu, z teórie vzťahovej väzby a teórie objektových vzťahov. Integroval techniky a idey z gestalt terapie, psychodrámy, psychoanalytických škôl a humanistickej terapie. Kládol dôraz hlavne na prácu s emóciami. Predpokladal, že emočné reakcie v dospelosti sa vo veľkej miere formovali emočnými zážitkami z detstva (pozitívnymi aj negatívnymi).

Kým na začiatku v schématerapii dominovala práca s hraničnou poruchou osobnosti, postupne sa oblasť jej aplikácie rozširovala a objavili sa dôkazy o jej efektivite aj pri ďalších osobnostných poruchách.

V dnešnej dobe sa schématerapia dynamicky rozvíja. Výskumne sa overuje možnosť aplikácie schématerapie aj u iných porúch, integrujú sa do schématerapie ďalšie koncepcie a postupy (napr. všímavosť).

V roku 2008 vznikla Medzinárodná spoločnosť schématerapie (ISST, n.a.), ktorá zastrašuje certifikované vzdelávanie v v individuálnej a skupinovej schématerapii a v schématerapeutickej práci s deťmi. Vznikajú inštitúty v rôznych krajinách. V apríli 2019 sa k nim pridalo aj Slovensko, keď vznikol Slovenský inštitút schématerapie.

História schématerapie je relatívne krátka, avšak za túto dobu sa tento smer etabloval v psychoterapeutickej praxi a venuje sa mu čoraz viac priestoru. Veríme, že budúcnosť schématerapie bude v rozširovaní dostupnosti tejto liečby a v rozširovaní štúdií a dôkazov o jej efektivite. 

 

Mgr. Michaela Chupáčová

 

pokračovať na:  Rané emočné detské potreby

Literatúra

Šlepecký M, Praško, J. a kolektív. 2018. Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii. Praha: Portál.

ISST. n.a.  Dostupné na internete dňa 27.04.2019: https://schematherapysociety.org/ISST

Young, J. E. 1994. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota: Proffesional Resource Exchange.