Rané maladaptívne schémy

Rané maladaptívne schémy sú pretrvávajúce vzorce tvorené spomienkami, emóciami, telesnými pocitmi a kogníciami (myšlienky, predstavy). Vytvorili sa počas detstva alebo dospievania. Týkajú sa človeka samotného, jeho vzťahov s druhými ľuďmi alebo sveta ako takého. Počas jeho ďalšieho života sa dotvárajú a spôsobujú mu v živote problémy.  V dospelosti sa potom spúšťajú rôznymi životnými udalosťami, ktoré pripomínajú problematické udalosti z detstva (traumatické zážitky, týranie, nadmerná starostlivosť a ochrana a iné).  V takýchto situáciach človek zažíva nepríjemné pocity (hanbu, strach, smútok, hnev či ľútosť). Často krát nereaguje na skutočnosť takú, aká je, pretože je aktivovaná jeho schéma (Young, 1994).

Young (1994) identifikoval dokopy 18 raných maladaptívnych schém. Jednotlivé trsy sa spájajú s nenaplnením konkrétnych potrieb (pozri obrázok). Samozrejme aj tu platí, že všetko je individuálne. Vznik konkrétnej schémy nemusí vždy súvisieť s postulovanou nenaplnenou potrebou.  Uvedené teoretické rozdelenie však môže viesť terapeutov v praxi smerom k objaveniu nenaplnenej potreby u klienta.

Rané maladaptívne schémy sa dajú merať pomocou Youngovho dotazníka maladaptívnych schém (YSQ-Young Schema Questionnaire). Je k dispozícií aj jeho slovenská verzia.

Rané detské potreby a rané maladaptívne schémy
Trsy raných maladaptívnych schém a súvisiace potreby.

Popis raných maladaptívnych schém

I. Porucha nadviazania vzťahov (z angl. Disconnection and Rejection)

1. Opustenie / Nestabilita (z angl. Abandonment / Instability)

„Každý sa na mňa vykašle!“

Presvedčenie, že pre človeka dôležití ľudia mu nedokážu alebo nebudú chcieť pomôcť, podporiť ho, či chrániť, pretože sú nespoľahliví a nestabilní. Opustia ho, alebo umrú.  Je pravdepodobné, že ľudia s touto schémou stratili v detstve niekoho dôležitého a preto prikladajú svojim vzťahom prehnanú dôležitosť. Boja sa, že ich blízki opustia.

2. Zneužívanie / Nedôvera (z angl. Abuse / Mistrust)

„Každý ma odžube!“

Typické je presvedčenie, že iní ľudia budú človeka manipulovať, ponižovať, robiť mu zle, využívať. Ak sa niekto správa inak, ako chcú, ľudia s touto schémou za tým vnímajú zlý úmysel. Aj priateľské správanie si vysvetľujú ako lákanie do pasce pre budúce zneužívanie. Tento pohľad môže byť dôsledkom týrania (psychického, fyzického alebo sexuálneho) zo strany rodičov,  súrodencov či niekoho ďalšieho.

3. Emočná deprivácia (z angl. Emotional Deprivation)

„Nikto ma nemá rád, okolo mňa je samý chlad!“

Človek s touto schémou je presvedčený, že ho druhí ľudia citovo nepodporia tak, ako potrebuje. Cíti sa nepochopený, prehliadaný, nedostatočne chránený a podporovaný. Aj keď emočnú potrebu dostáva, má pocit, že jej nie je dosť. On sám sa môže javiť ako chladný či náročný. Často je to dôsledok ignorovania či nedostatočnej lásky a podpory od dôležitých osôb v detstve.

4. Defektnosť / Hanba (z angl. Defectiveness / Shame)

„Pre ľudí som nikto, vadný!“

Človek je presvedčený, že s ním niečo nie je v poriadku. Vo svojej podstate je chybný a nepodarený. Myslí si, že ho nemá nikto rád, nikomu sa nepáči. Bojí sa, že ľudia prídu na jeho chyby a odvrhnú ho. Tento pohľad na seba môže byť dôsledkom kritiky, zosmiešňovania a odmietania zo strany blízkych. Človek je potom k sebe nadmerne kritický a zveličuje svoje nedostatky.

5. Sociálna izolácia / Odcudzenie  (z angl. Social Isolation / Alienation)

„Som iný ako ostatní!“

Človek s touto schémou verí, že sa výrazne odlišuje od druhých ľudí. Môže sa cítiť izolovaný a mať pocit, že nezapadá do žiadnej skupiny. Rodičia ho možno často kritizovali kvôli jeho vzhľadu, správaniu. Hovorili mu, že je horší alebo iný ako ostatní. Pravdepodobne preferuje skôr aktivity osamote, môže sa vyhýbať určitým sociálnym situáciám.  

II. Narušená autonómia a prejav (z angl. Impaired Autonomy

6. Funkčná závislosť / Neschopnosť (z angl. Functional Dependence / Incompetence)

„Sám to nezvládnem!“

Človek je presvedčený , že nezvládne sám bežné úlohy, rozhodnutia, povinnosti a problémy. Potrebuje pomoc od druhých. Cíti sa neschopný, ak sa má sám rozhodnúť. Rodičia a blízki ho pravdepodobne príliš opatrovali, neviedli ho k samostatnosti a nezávislosti. Hrozí, že si bude vyberať ľudí a partnerov – záchrancov, ktorí mu budú pomáhať.

7. Zraniteľnosť voči nebezpečenstvu (z angl. Vulnerability to Danger)  

„Vážne ochoriem! Zbláznim sa! Dôjde ku katastrofe!“

Je pre ňu typické presvedčenie,  že človeku niečo vážne hrozí a nedokáže sa ochrániť. Môže dôjsť k pohrome, bojí sa o zdravie, financie. Má strach, že ho niekto prepadne, alebo nastane prírodná katastrofa. Pravdepodobne mal rodičov či blízkych, ktorí mali podobný pohľad na svet. Presvedčili ho, že nešťastiu sa nedá zabrániť, svet je nebezpečný a nepredvídateľný. Bojí sa aj tam, kde to nie je potrebné.

8. Prepletené / Nevyvinuté Ja (z angl. Enmeshment / Undeveloped Self)

„Rodičia sú dôležitejší ako môj vlastný život!“

Typické je presvedčenie, že emočná blízkosť a tesné vzťahy s druhými sú možné len vtedy, ak sa človek prepojí so svojimi blízkymi, často na úkor seba samého. Títo ľudia môžu mať ťažkosti vnímať a naplniť svoje potreby. Myslia si, že vždy potrebujú niekoho ďalšieho. Nemajú pocit vlastnej identity a smerovania. Členovia ich rodiny boli príliš citovo previazaní, rozdiely medzi generáciami boli zmazané a kládol sa malý dôraz na osamostatnenie a fungovanie mimo rodiny.  

9. Zlyhanie (z angl. Failure)

„Som horší ako ostatní!“

Často sa objavuje silné presvedčenie, že človek zlyhá, že jeho výkon je horší ako u druhých. Je netalentovaný, neschopný či hlúpy. Všetko pokazí a nič nedokáže. Často je to dôsledok stálej kritiky alebo porovnávania s druhými v detstve, ktoré nebolo spravodlivé a nezodpovedalo skutočnosti.

III. Narušenie hraníc (z angl. Impaired Limits

10. Nadradenosť / Grandiozita (z angl. Entitlement / Grandiosity)

„Som iný ako ostatní!“

Ide o vnútorné presvedčenie, že je človek výnimočný a mal by dostať, čo chce, bez ohľadu na druhých. Schéma sa tvorí v rodinách, kde deti nie sú vedené k zodpovednosti, sú rozmaznávané. Môže to byť aj dôsledok pocitov deprivácie, nedostatočnosti či sociálnej neprijateľnosti. Títo ľudia neberú ohľad na situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Neprimerane sa presadzujú, myslia si, že len oni majú pravdu. Môžu byť neempatický a jednať bezohľadne. 

11. Nedostatočná sebakontrola (z angl. Insuficient Self-control/Self-discipline)
„Ja nič neznesiem!“

Ľudia s touto schémou majú problém vydržať, resp. kontrolovať naplnenie svojich túžob a potrieb. Ťažko znášajú neuspokojenie. Myslia si, že je zbytočné sa kontrolovať. Pôvod býva v rodinách, kde dieťa málo vedú k sebaovládaniu, nenastavujú mu hranice, alebo tam prevláda atmosféra neustáleho napätia a konfliktných rodinných vzťahov. Človek sa často chová impulzívne, agresívne a má horšiu schopnosť odložiť súčasné uspokojenie na úkor budúcich ziskov. Môže sa vyhýbať konfliktom a zodpovednosti.

IV. Zameranie na iných

12. Podrobenie / Submisivita (z angl. Subjugation)

„Musím ťa počúvať, aj keby som nechcel!“

Ľudia s touto schémou sa snažia vyhnúť hnevu, odplate alebo opusteniu a preto sa neprimerane podrobujú a robia to, čo chcú druhí ľudia. Sú presvedčení o nedôležitosti a bezvýznamnosti vlastných túžob. Môžu niekedy aj cítiť hnev voči druhým. Stávajú sa často prehnane poslušnými a vyhýbajú sa konfliktom. V detstve ich mohli rodičia trestať alebo odmietať vždy, keď prejavili vlastnú túžbu či potrebu.

13. Sebaobetovanie /Prehnaná zodpovednosť (z angl. Self-sacrifice / Overresponsibility)

„Matkovanie“

Táto raná maladaptívna schéma vedia človeka k presvedčeniu, že ak by sa staral o seba, bolo by to sebecké, pretože druhí to potrebujú viac. Títo ľudia chcú zbaviť druhých bolesti a trápenia, čím sa vyhnú pocitom viny a môžu si zvýšiť pocit vlastnej hodnoty. Prehnane sa starajú o druhých. Preberajú za nich zodpovednosť, aj keď nemusia. V detstve mohli byť príliš skoro za niečo zodpovední, postavení do role opatrovateľa. Ak sa starajú o seba, majú pocity viny.

14. Hľadanie súhlasu a ocenenia (z angl. Approval-Seeking / Recognition-Seeking)

„Oceňte ma!“

Pre ľudí s touto schémou je dôležité, aby s nimi ľudia súhlasili a oceňovali ich. Ak sa to nestane, majú pocit, že niečo robia zle. Boja sa povedať svoj názor. Za každú cenu sa prispôsobujú, lebo si nechcú nikoho rozhádať. Zvlášť výrazné to môže byť vo vzťahu k autoritám. Pravdepodobne sa viac zameriavajú na reakcie druhých než na svoje vlastné.

V. Nadmerná ostražitosť a inhibícia (z angl. Overvigilance and Inhibition)

15. Negativizmus / Obava z chýb (z angl. Negativity / Vulnerability to Error)

„Čo sa človek natrápi, kým zdochne!“ 

Takýto ľudia si všímajú skôr negatívne stránky života ako je bolesť, smrť, sklamanie, zlyhanie. Na budúcnosť pozerajú pesimisticky. Sú presvedčení, že ak sa budú o niečo aktívne pokúšať, urobia niečo zle a budú potrestaní či kritizovaní. Sú napätí, úzkostní majú prílišné obavy.  Radšej sa o nič nepokúšajú. Rodičia im mohli zdôrazňovať a omieľať každú chybu či prehrešok stále dokola. Sú pasívni a často sú za to práve kritizovaní.

16. Nadmerná sebakontrola / Emočná inhibícia (z angl. Overcontrol / Emotional inhibition)

„Tvár pokrového hráča“

Typické je presvedčenie,  že vyjadrenie vlastných pocitov by viedlo k strápneniu, k odmietnutiu alebo dokonca ohrozeniu. Rodičia dieťaťu často zdôrazňovali, aké je dôležité mať svoje emócie pod kontrolou. Trestali ich, ak prejavili nejaké pocity (napr. hnev). Títo ľudia sú potom často chladní, odťažití a neprejavujú emócie, ani tie pozitívne.

17. Neúprosné štandardy / Hyperkritickosť (z angl. Unrelenting Standards / Hypercriticalness)

„Za každú cenu musím byť perfektný“

Presvedčenie, že človek musí bez prestania usilovať o splnenie nárokov a požiadaviek. Dokonca na úkor vlastného šťastia, zdravia, spontánnosti a spokojných vzťahov s inými. Môže si klásť privysoké požiadavky ohľadom morálky a výkonnosti, a aj na druhých ľudí. Byť nadmerne kritický k sebe aj ostatným. V ich rodinách sa často viac kládol dôraz na postavenie, výkonnosť, uznanie a dokonalosť ako na pohodu a spokojnosť. Boli oceňovaní za tie najlepšie výkony.

18. Trestanie (z angl. Punitiveness)

„Boh Perún“

Táto raná maladaptívna schéma hovorí o tom,  že ľudia by mali zaplatiť za svoje chyby.  Chyby sa neprehliadajú, všetky prehrešky sa sledujú ako pod lupou a poukazuje sa na ne. Často nachádzajú vinníkov medzi ostatnými. Napádajú druhých a poukazujú na ich chyby. V ich rodine sa často objavovala nadmerná kritika, členovia rodiny sa často vzájomne obviňovali a bolo veľmi dôležité za žiadnych okolností nenechať padnúť vinu na seba.

Módy a schémy

V reakcii na aktiváciu schém sa u jedinca aktivujú rôzne jeho časti, ktoré v schématerapii voláme módy. Módov je viacero, spájajú sa s typickými emóciami a myšlienkami. Viac o módoch sa dozviete v ďalšej časti.

 

PhDr. Michaela Kotian Chupáčová

 

pokračovať na: Módy

Literatúra

Young, J. E. 1994. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota : Proffesional Resource Exchange.